5.1.2024 13:16

Karin - príbeh

"Chcela som si ešte zaplávať..."

Príbeh 17 ročne plaveckej pretekárky, ktorá sa vo svojich 17-tich rokoch rozhodla popasovať sa so svojou výkonnostnou stagnáciou a túžila si ešte kvalitne zasúťažiť na majstrovských pretekoch. Príbeh, ktorým si prechádza väčšina 16 ročných plavkýň, ktorým sa práve v tomto veku ich plavecká kariéra prevažne končí.

Čo sa v článku dočítate:

- aký cieľ si Karin stanovila pre prekonanie svojej výkonnostnej stagnácie

- aké boli východiská pre jej cieľ

- koľko mala na splnenie cieľa času

- aké hlavné tri rozhodnutia museli predchádzať rozhodnutiu postaviť plán

- aké bola fyzická a technická pripravenosť 17 ročnej plaveckej pretekárky

- na aké veci sa musela Karin zamerať, aby mala šancu si splniť svoj cieľ

- kto sa podielal na celej príprave ...

- prečítaj si tiež Karin - rozhovor

Začiatok príbehu

Nie často sa plaveckému trénerovi stane, že za ním príde pretekárka vo veku 17 rokov a poprosí ho o odbornú pomoc. Moment, ktorý je skôr vzácnosťou, ako bežná vec a preto som Karin a jej rodičov poprosil o možnosť sa s týmto príbehom podeliť aj verejne. Môže byť motiváciou, poznaním, ale hlavne výpoveďou o tom, že v každej dobe nie sme obeťami času ani prostredia, ale vlastných rozhodnutí a činov.

Stanovenie cieľa

Karin mala triezvy pohľad na stanovenie cieľa. Nešlo o túžbu vyhrať. Išlo o túžbu, ukončiť svoju športovú kariéru s iným pocitom, aký ju sprevádzal posledné obdobie. Prosba znela jednoducho:

Chcem sa vrátiť aspoň tam, kde som pred dvoma rokmi skončila. Bola som celkom dobrá, ale už dva roky sa neviem vrátiť k časom, ktoré som plávala. Chcela by som si ísť zaplávať na moje posledné majstrovstvá Slovenska juniorov.“

Dovolím si ešte poznamenať, že väčšina plávajúcich dievčat vo veku 16 rokov svoju plaveckú kariéru končí, presne z dôvodov, ktoré Karin opísala. O to viac ma jej prosba zaujala.

Presnosť a jasnosť požiadavky je tiež v jej veku vzácnosť. Keďže upozornenie, že aj keď sa zdá byť cieľ jednoduchý a jasný, nepôjde o žiadnu jednoduchú cestu jej záujmom neotriaslo, dohodli sme sa stanoviť si cestu, ako sa s cieľom popasovať.

Analýza stavu a čas

Prvým krokom bolo potrebné zistiť, kde sa nachádzame. Aké sú východiská pre stanovený cieľ a aká je jeho reálnosť z ohľadom na čas, ktorý sme mali len 9 mesiacov.

Prvé stretnutie v bazéne

Prvé stretnutie v bazéne neprinieslo nič pozitívne. 12 ročná plavecká príprava, ktorá bola zamerané prevažne na jednostrannú prácu vo vode ukázala na slabú fyzickú zdatnosť, nesprávnu stabilitu, nízku flexibilitu a z toho všetkého prameniacu zlú fyzickú aj technickú pripravenosť. Podrobná analýza ukázala na ďalšie vážne technické chyby vo všetkých plaveckých spôsoboch.

Prekvapenie, či bežná realita dnešných mladých športovcov?

Ďalšie zistenia zneli až troška strašidelne. Doslova devastujúci pitný režim, nízke povedomie o výžive športovca a s tým súvisiace reálne pohybové a zdravotné problémy.

Dôležitý doplnok - bývalý osobný tréner

Jednou z podmienok spolupráce bolo stretnutie sa s osobným trénerom Karin, za prítomnosti rodičov, pretože Karin nebola plnoletá. Keďže tréner na stretnutí prezentoval jej prípravu ako výbornú a dokonca špeciálne po technickej stránke, nešlo o ideálne východisko na odbornú spoluprácu. Znamenalo to výrazné obmedzenie kontaktu s pôvodným tréningovým kolektívom, čo nebolo pre Karin nič pozitívne. Dobrý kolektív vie v príprave každého športovca zohrať významnú úlohu, ale tu sme na to zostali sami... Treba zmieniť , že zo strany osobného trénera nebola prezentovaná žiadna neochota Karin rozhodnutie nepodporiť. Bola ochota sa aj podielať na príprave prispôsobením tréningov v oddiely, podľa plánu Karin. Toto sa však zmenilo a Kartin prípravu v domácom klube vynechala nakoniec úplne. Spolupráca trénerov je vždy vzácna a tento postoj bol určite príjemný. Bohužiaľ z uvedených dôvodov sa táto ochota nedostala do reálnej podoby. Určite by bola prínosom pre všetky strany.

Aj keď východiská neboli cieľu naklonené, pustili sme sa do prípravy cesty.

Prvým krokom na spoločnej ceste boli tri dôležité rozhodnutia a časový harmonogram:

1. Zákaz plávania plaveckým spôsobom prsia na tri mesiace. Technické nedostatky sa už odzrkadlili na jej pohybovom zdraví a bolo nutné tento proces zastaviť. Toto rozhodnutie súviselo aj s potrebou zmeniť pôvodné pohybové vzory, nakoľko Karin sa na plavecký spôsob prsia špecializovala.

2. Zmeniť stravovacie návyky. Zvýšiť pitný režim, zmeniť prevažujúcu „prázdnu“ stravu za stravu výživovo hodnotnú a doplniť nízky príjem vitamínov, minerálov, stopových prvkov a antioxidantov v strave.

3. Zaradiť do tréningového procesu kvalitnú suchú prípravu.

4. Rozfázovanie prípravy do ucelených časových úsekov s jasným definovaním cieľov a úloh každej jednej etapy prípravy.

Druhý dôležitý krok - realizačný tím

Rodičia - Vzhľadom na vek, sú v celom príbehu kľúčoví rodičia. Karin ich prostredníctvom dostala takmer absolútnu podporu. Ich záujem o jej zámer pôsobil niekedy na Karin občas diskomfortne, ale len podčiarkoval ich záujem o jej cieľ a akú má vo svojich rodičoch podporu.

Mne osobne sa s rodičmi Karin spolupracovalo výborne, pretože napriek intenzívnemu kontaktu bola ich dôvera vysoká a nedochádzalo k žiadnemu negatívnemu zasahovaniu do celého procesu.

Katarína Smatanová - osobná trénerka, špecialistka na suchú prípravu plavcov, certifikovaná trénerka FMS - Functional Movement Screen, inštruktorka SM systém / SPS - špirálna stabilizácia a držiteľka ďalších certifikátov a školení, zameraných na rozvoj a podporu správnej funkčnosti pohybového aparátu.

Inna Koucka - plavecká trénerka pôvodom z Ukrajiny, pôsobiaca v Nemecku s bohatými skúsenosťami z pôsobenia v USA, Írsku a Českej republiky. Pomáhala s analýzou plaveckých spôsobov a osobnými konzultáciami.

Videoanalýza od Inny Kouckej:

Tom Fronek - plavecký tréner českého pôvodu žijúci v Austrálii. Karin sa zúčastnila jeho plaveckého kempu, kde získala cenné skúsenosti a informácie o kvalitnej príprave vrcholových plavcov.

Květoslav Svoboda - trojnásobný olympijský účastník, strieborný na majstrovstvách sveta, dvojnásobný juniorský majster Európy... Bol hosťujúcim trénerom Tomovho kempu. Jeho konzultácie a rady boli cenným prínosom pre odstraňovanie technických nedostatkov.

Karin...

Výrazne pozitívnym zistením bolo, že Karin hneď na prvých spoločných tréningoch dokázala kvalitne interpretovať technické požiadavky na technické zmeny plaveckých štýlov a dokázala sa na tieto zmeny sústrediť aj počas plávania bez osobného dozoru trénera.

Nie pozitívnym zistením bola nízka tolerancia na náročnejšiu tréningovú prácu a rýchla únava pri náročných tréningových motívoch. To prinieslo nové zásadné rozhodnutie, že príprave v bazéne budeme venovať len tri tréningy týždenne, ktoré budeme viac podriaďovať aktuálnym pocitom, ako stanovenému cieľu a o to viac venovať pozornosť príprave na suchu.

Súčasťou dohody bolo aj učenie sa pretekať. Za tým účelom sme si naplánovali čo najviac pretekov, ktoré sme schopní v stanovanom čase zvládnuť. Atmosféra pretekov sa na tréningu nikdy natrénovať nedá a je pre dobré výsledky dôležitá.

Plány

Tréningový plán v bazéne sme zjednodušene rozdelili na tri hlavní cykly.

1. „Naučiť“ sa technicky plávať

2. Nabrať objemy

3. Pripraviť sa na pretek.

Nie menej dôležitou súčasťou bola suchá príprava a zmena stravovacích návykov.

Naučiť dievčatá robiť kvalitnú suchú prípravu je oveľa dôležitejšie, ako to učiť chlapcov.

Príprava na suchu bola taktiež rozplánovaná a v prvej rade išlo o rozvoj flexibility, mobility a stability. Pohybový rozsah významne limitoval možnosť posunov v kvalite plaveckej techniky. Neskôr sa k odborným cvičeniam na suchu pridal rozvoj výbušnosti a sily. Všetko atribúty prípravy, ktoré boli výrazne zanedbané.

Ako to prebiehalo

Spomenuté plavecké cykly boli podrobne rozplánované až na denné tréningové jednotky.

Prvý, technický sa nám splniť podarilo. Aj napriek krátkemu času sa kvalita plaveckých štýlov výrazne zmenila k lepšiemu. Tento fakt prezentuje výstižne nasledovné video, kde je zachytená technika zo dňa 23.3.2023 a následne z 16.9.2023. Keďže sme na prvé tri mesiace prsia úplne vyradili z tréningového procesu, uvedenú zmenu sa podarilo dosiahnuť za 3 mesiace cvičenia v bazéne. Samozrejme tomuto cieľu bola podriadená hlavne suchá príprava, na ktorej sa pracovalo celý čas a ktorá sa ukázala pre zmieny v technike ako kľúčová.

Objemovú fázu sme zahajovali sústredením, kde sa ukázali výrazné nedostatky v kondičnej príprave a nízka tolerancia na intenzívnu vytrvalostnú záťaž. Karin v podstate kvalitný vytrvalostný tréning nepoznala. Vo veku 17 rokov plavec doslova musí mať výbornú toleranciu na objemovú prípravu. Psychická tolerancia na objemovú záťaže je pre plavca limitujúci faktor jeho rozvoja. Túto situáciu sme museli prijať ako fakt a spoliehať sa na iné schopnosti, ktoré dokážu naplniť stanovený cieľ. Naviac sa po sústredení ukázala ďalšia slabina v celej príprave a to ochota Karin podriadiť svojmu vlastnému cieľu svoje osobné záujmy a došlo k trojtýždňovému výpadku v tréningovom procese, čo významne narušilo celý tréningový plán.

...je dôležitejšie zachovať pozitívnu stopu v športovej kariére, ako rozvinúť nechuť a odpor k športu.

Tu je vhodné spomenúť, na akých základoch sme cestu modelovali. Že je dôležitejšie mať nadšenie, primeranú dávku motivácie, mať vnútornú pohodu, ako sa snažiť za každú cenu naplniť plánované tréningové plány. Nakoniec Karin sa nepripravovala na žiadne majstrovstvá sveta a museli sme sa vyrovnať s tým, že jej cieľ je primeraný jej ochote podriaďovať svoj súkromný život športovej príprave. Vyhodnotili sme, že je dôležitejšie zachovať pozitívnu stopu v športovej kariére, ako rozvinúť nechuť a odpor k športu.

Dôležitou súčasťou bolo si na každom tréningu povedať o svojich pocitoch. Či pred tréningom, aby bolo možné skorigovať prípadný plán tréningu, tak isto po tréningu, aby sa dalo podľa toho zhodnotiť, kde sa nachádzame. Tu pomáhala jej tolerancia na individuálnu prípravu, ktorá však nedokázala nahradiť súťaživosť v tréningu, ktorá je jej daná. Stratou tréningového kolektívu jej tento prvok chýbal. Išlo o kompromis. Jej technické nedostatky boli na jej výkonnostnej úrovni limitujúce a bez odborného dozoru počas tréningu nebolo možné počítať so žiadnym kvalitatívnym posunom.

Vhodné je tiež napísať, že aj keď sme mali jasný cieľ, nemali sme dlho úplne jasno v jeho naplnení, čo do druhu disciplín. Napriek Karin špecializácii na prsia, došlo k výraznému technickému posunu vo všetkých spôsoboch a preto do hry vstupoval hlavne polohový závod. Nakoniec sme hlavne pre nedostatočnú kondičnú pripravenosť zostali pri jej špecializácii, pridali sme však 100PP a okrajovo sme pridali 50m voľný spôsob.

Výsledok - splnený cieľ

Keďže som už o ceste napísal dosť, je na mieste zhodnotiť výsledok. Ten za mňa presne kopíruje cestu a zmeny, ktoré táto cesta priniesla.

Krátka rekapitulácia pre plaveckých odborníkov:

- Časové obdobie 9 mesiacov

- Zníženie objemu prípravy vo vode zo 7 tréningových jednotiek na 3

- Hlavný plavecký spôsob prsia bol na prvé tri mesiace úplne vyradený z tréningového procesu

- Do týždenného tréningového plánu boli zaradené 2 tréningové jednotky na suchu

- Posledné osobné rekordy boli zaplávané v roku 2021, vo veku 15 rokov

50 m voľný spôsob: 28,49 (najlepší osobný výkon spred dvoch rokov 28,28)

Kraul nebola hlavná Karin disciplína. Technické nedostatky sa dotýkali všetkých súčastí daného spôsobu. Zamerali sme sa hlavne na polohu tela, úvodnú záberovú fázu, časovanie záberu a skvalitnenie práce nôh a dýchania. K osobnému rekordu sa priblížila na 2 desatiny.

Prehľad výkonnosti 50 m voľný spôsob - zdroj: swimraknkings

100 m polohový pretek - 1:09:41 (najlepší osobný výkon spred dvoch rokov 1:10:07)

Dosiahnutý čas znamenal prekročenie cieľa, ktorý si Karin stanovila. Úprimne jej k tomuto výkonu aj touto formou gratulujem. Paradoxne sa to podarilo v disciplíne, ktorá nebola jej hlavná. Takýto výsledok sa však dal predpokladať, pretože vážne technické nedostatky boli vo všetkých plaveckých spôsoboch a príprava nemohla tento fakt obísť.

Prehľad výkonnosti 100 m polohový pretek - zdroj: swimraknkings

Výkonnostný posun vo všetkých disciplínach

Hlavný cieľ, zlepšenie stagnujúcich výsledkov sa podarilo splniť vo všetkých disciplínach. Ako príklad uvediem 100m prsia, kde čas 1:14,70 znamenal priblíženie sa k najlepšiemu maximu na 2 desatiny. Porovnanie s časom spred roka 1:16,32 znamenalo výkonnostný posun takmer o 2 sekundy.

Prehľad výkonnosti 100 m prsia - zdroj: swimraknkings

Základnou vlastnosťou každého športovca je vždy dosiahnuť čo najlepší výkon. Je potrebné si uvedomiť, že najlepší výkon v danom čase reprezentuje všetko, čo bol športovec pre daný výkon obetovať a spraviť. Preto nie výkon, ale cesta je vždy tým najhodnotenejším, čo si športovec pre seba samého odnesie. Cesta zanecháva trvalejšiu stopu a silnejšie poznanie.

Prajem každému športovcovi, aby si dokázal prežiť to, čo sa podarilo Karin. Že mohol byť výsledok lepší, vie ona sama najlepšie. Že sa popri splnení cieľa neokradla o určité osobné zážitky a skúsenosti je tiež poznanie, že športovať sa dá aj príjemne. Nie každý má tie najvyššie ambície. Ale o tom viac prezradí Karin sama v rozhovore o jej pohľade na cestu, ktorou išla.

Foto: autor + Martina Šmigurová

Text je součástí Refresher blogu, není redakčním obsahem. Administrátory můžete kontaktovat na [email protected].

Ohodnoť blog
4
Odeslat správu
Podporujem nadšenie detí pre šport, venujem sa popularizácii plaveckých športov a hlavne plávania. Plávaniu sa venujem celý život a vždy ma poteší, keď môžem tomuto krásnemu športu akokoľvek pomôcť, prospieť.

Chceš vědět, když ALVA přidá nový blog?

Zadej svůj mail a dostaneš upozornění. Kdykoliv se můžeš odhlásit.