Najčastejšie úlohy na maturitách zo SJL

Zoradený list je vytvorený z maturít od roku 2008 až do roku 2022

Príprava na maturitu zo SJ môže byť veľmi zdĺhavá, najmä ak neviete, na čo presne si dávať pozor a na čo sa sústrediť. V tomto liste som zoradil 20 najčastejšie sa opakujúcich typov cvičení z písomnej časti externej maturity. V zátvorkách pri každom type sú čísla, ktoré hovoria o tom koľkokrát sa dané civčenie objavilo v testoch.

1. Slohový postup a funkčný jazykový štýl (12/14)

- najčastejšie je potrebné určit slohový postup alebo funkčný jazykový štýl v rámci ukážky v teste

2. Určovanie vzorov (11/14)

-pri určovaní vzorov sa sústreďte na nezvyčajné slová ako napríklad: esej, Tesco, a často-krát treba určiť vzor pomnožných podstatných mien napr.:(pančucháče)

3. Určenie metafory, epiteta alebo metonýmie (10/14)

-v teste je slovné spojenie a treba určiť či ide o metaforu, epiteton alebo metonýmiu

4. Určovanie prívlastku (9/14)

-prívlastok môže byť zhodný alebo nezhodný, treba privlastok z textu upraviť do požadovaného tvaru

5. Spodobovanie (8/14)

-z textu treba vypísať slovo, v ktorom dochádza ku znelostnej asimilácii (spodobovaniu)

-odporúčam naučiť sa párové znelé, párové neznelé a neparové znelé spoluhlásky

6. Synonymá a antonymá (8/14)

-zo slov v texte treba určiť slová, ktoré majú opačný alebo rovnaký význam

7. Určovanie predmetu (8/14)

-predmet môže byť priamy a nepriamy

-treba vypísať z vety požadovaný predmet

8. Určovanie súvetí (7/14)

-treba určiť druh priraďovacieho alebo podraďovacieho súvetia

-najčastejšie treba určiť druh vedľajšej vety

9. Vokalizovaná predložka (6/14)

-vypísanie vokalizovaných predložiek

-vokalizované predložky vo, zo, so, ku => vznikli z predložiek v, z, s, k

10. Druhy rozprávača (6/14)

-určenie druhu rozprávača

-druhy rozprávača: priamy, vševidiaci (autorský), "oko kamery", nespoľahlivý

11. Spôsoby tvorenia slov (6/14)

-treba určiť spôsob, ktorým vzniklo slovo v ukážke (skladanie, odvodenie, skracovanie..)

12. Slabikotvorné spoluhlásky (5/14)

-treba vypísať slovo z textu, ktoré obsahuje slabikotvornú spoluhlásku

-(l, ĺ, r, ŕ), keď sa nachádzajú medzi 2 spoluhláskami, napr.: krk

13. Literárne obdobia (5/14)

-určenie literárneho odbobia, do ktorého spadá dané dielo alebo autor

14. Druhy melódie (5/14)

-určiť, o aký druh melódie sa jedná vo vete (stúpava, klesavá)

15. Neslabičná predpona (4/14)

-treba vypísať slovo z textu s neslabičnou predponou (s, z, v)

16. Druhy viet podľa modálnosti (4/14)

-určenie vety podľa modálnosti, resp. obsahu (oznamovacia, opytovacia, želacia, rozkazovacia, zvolacia)

17. Ustálené slovné spojenia (3/14)

-treba určiť, ktoré zo slov je ustálené slovné spojenie

18. Graféma (3/14)

-vypísanie dvojhlások, ktoré sú určené jednou grafémou

-graféma je vlastne písmeno, napríklad dvojhlásku "ô" tvorí jedna graféma, zatiaľ čo "ia" dve

19. Jazykovedné disciplíny (2/14)

-určenie jazykovednej disciplíny, ktorá sa zaoberá daným javom

20. Anafora/Epifora (2/14)

-treba určiť, či sa nachádza v ukážke anafora alebo epifora

Ďaľšie veľmi často opakujúce sa cvičenia :

Určiť častice/predložky/príslovky vo vete

Písanie čísloviek

Diakritické a interpunkčné znamienka(treba vedieť rozdieľ)

Určenie žánru ukážky

Určenie skupiny slov zo slovnej zásoby (vulgarizmy, eufemizmy...)

Určenie druhu zámena vo vete

Rozlíšenie medzi správou a oznamom

Druhy komunikácie(asertívna, priama...)

Určenie autora ukážky

Text je součástí Refresher blogu, není redakčním obsahem. Administrátory můžete kontaktovat na [email protected].

Ohodnoť blog
12
Odeslat správu
Študent

Chceš vědět, když Direct Blast přidá nový blog?

Zadej svůj mail a dostaneš upozornění. Kdykoliv se můžeš odhlásit.