Začína sa Ramadán - ako prebieha, čo sa nesmie, čo sa smie a čo je doporučené

Ramadán je deviatym mesiacom islámskeho kalendára, počas ktorého sa muslimovia po celom svete postia - zdržiavajú sa jedla, pitia a intímneho styku počas stanovenej doby.

Pôst patrí medzi jeden z piatich pilierov islámu, a teda je veľmi dôležitou súčasťou prežívania viery. Tohto roku sa Ramadán začína v piatok 24.04.2020 a končí v sobotu 23.05.2020.

"Boh pre vás chce uľahčenie a nechce pre vás utrpenie." (Vznešený Korán, 2:185)

ČO HOVORÍ BOH V KORÁNE O PÔSTE

Stanovuje povinnosť pôstu pre veriacich:

Vy, ktorí ste uverili, bol vám predpísaný pôst tak, ako bol predpísaný tým, ktorí boli pred vami, azda sa vyvarujete." (Vznešený Korán, 2:183)

Upravuje podmienky a dobu vykonávania pôstu:

Je vám dovolený počas noci v deň pôstu intímny styk s vašimi ženami. Ony sú vaším odevom a vy ste ich odevom. Boh vie, že ste zrádzali sami seba, a tak prijal od vás pokánie a prepáčil vám to. Teraz sa s nimi môžete intímne stýkať a sledujte to, čo vám Boh predpísal. Jedzte a pite dokiaľ nerozoznáte biely lúč od čierneho lúča na úsvite. Potom dovŕšte pôst až do noci. A nezačínajte intímny styk, pokiaľ sa oddávate Bohu v mešitách. To sú hranice Bohom určené, tak sa k nim nepribližujte. Takto Boh objasňuje Svoje znamenia ľuďom, azda sa vyvarujú." (Vznešený Korán, 2:187)
Určitý počet dní je to. Kto by z vás bol chorý alebo na cestách, ten nech vynechané dni nahradí inými dňami. A pre tých, ktorí ho (pôst) ťažko znášajú, je vykúpením jedlo pre biedneho. A kto by dobrovoľne dobro vykonal, koná dobro pre seba. A postiť sa je lepšie pre vás, keby ste to len vedeli." (Vznešený Korán, 2:184)
Mesiac Ramadan je mesiacom, v ktorom bol zoslaný dole (na Zem) Korán ako správne usmernenie ľuďom a jasné dôkazy správneho usmernenia a rozlíšenia. Kto z vás by bol svedkom príchodu tohto mesiaca, nech sa počas neho postí. A kto by bol chorý alebo na cestách, ten nech vynechané dni nahradí inými dňami. Boh vám chce všetko uľahčiť a nechce vám to sťažiť. A chce, aby ste dokončili stanovený počet dní a aby ste Boha velebili za to, ako vás správne usmernil a azda budete ďakovať." (Vznešený Korán, 2:185)

Ak by mal niekto záujem si prečítať výklad k daným veršom, nájdete ho v nasledujúcom linku Koránu:

https://koran.sk/wp-content/uploads/2018/09/Koran-preklad-s-vyklad-2015-1.pdf

KTO SA NESMIE POSTIŤ

Na koho sa nevzťahuje pôstna povinnosť:

1. Deti.

2. Duševne alebo fyzicky chorí ľudia. Títo ľudia si každý deň pôstu nahradzujú nakŕmením jedného chudobného plnohodnotným sýtym jedlom - samozrejme ak na to majú financie.

3. Tehotné a dojčiace ženy. Tehotné a dojčiace ženy sa môžu postiť, ale nie je to doporučované z dôvodu ohrozenia zdravia dieťaťa. Tehotné a dojčiace ženy si môžu každý deň pôstu nahradiť nakŕmením jedného chudobného plnohodnotným sýtym jedlom alebo si pôst nahradzujú neskôr - opäť deň za deň.

4. Ženy behom menštruácie a šestonedelia. Ženy sa v takomto stave nesmú postiť, pôst si nahradzujú neskôr - opäť deň za deň.

5. Starí ľudia a ľudia ťažko fyzicky pracujúci si každý deň pôstu nahradzujú nakŕmením jedného chudobného plnohodnotným sýtym jedlom - ak na to majú financie.

6. Cestujúci ľudia. Ľudia na cestách sa môžu ale nemusia postiť. V prípade odkladu pôstu majú povinnosť si ho nahradiť neskôr po ukončení cesty - deň za deň.

KTO MÁ POVINNOSŤ POSTIŤ SA 

Ramadánový pôst je povinný pre všetkých muslimov - ženy i mužov, ktorí sú:

1. zdraví (duševne a fyzicky)

2. plnoletí pohlavne a rozumovo (min.vek je obvykle 14 rokov) /mladšie deti si pôst môžu skúšať a pripravovať sa naň, ale nie je pre nich povinný/

3. prítomní vo svojom bydlisku

4. si istí, že im pôst nespôsobí žiadnu zdravotnú (telesnú ani dušenú) škodu okrem pocitu hladu a smädu

AKO PÔST PREBIEHA A ČO SA DOPORUČUJE

Po prvé je potrebné mať úmysel postiť sa, ako výraz rešpektu voči Stvoriteľovi.

Pred úsvitom je vhodné zjesť ľahké jedlo. Následne sa počas dňa postiť. Po západe slnka prerušiť pôst modlitbou: Alláhumma laka summa waala rizqika aftarna (Bože, pre Teba sa postíme a prerušujeme pôst jedlom, ktoré si nám Ty poskytol), následne sa najesť a napiť sa. Často sa pôst prerušuje ďatľami a vodou (príp. mlieko), ktoré sa stali typickým prvým jedlom prerušenia pôstu. Čo sa týka potravín, je vhodné konzumovať ovocie a zeleninu obsahujúcu vodu, ako napríklad melón. Ten sa dosť často odporúča i pred úsvitom ako jedno z ranných jedál.

Doporučuje sa variť ľahké jedlá, neprejedať sa večer, dodržovať i nepovinné modlitby (nie iba povinné), vzájomne sa navštevovať a posilňovať humanitné služby, venovať sa štúdiu a recitácii Koránu, cvičiť sa v trpezlivosti a skromnosti, zdržiavať sa od drzých a neslušných rečí.

Inak život muslima počas Ramadánu prebieha úplne rovnako ako v iné dni - cez deň chodí do práce, v noci spí. Nie naopak! :)

KLADNÉ STRÁNKY PÔSTU

1. Pôst je najlepším spôsobom ako si posilniť pevnú vôľu, cvičiť sa v trpezlivosti a sebazaprení.

2. Pomáha pri zlepšení jedálnička: Muslim by mal dbať o zdravú a vyváženú stravu a neprejedať sa.

Prorok Muhammad ﷺ‎ odkázal muslimom, aby jedli len to minimum, ktoré potrebujú na prežitie, a ak by mali veľkú chuť na niečo, nech jedia s mierou:

Postačí Adamovmu synovi niekoľko hltov, ktoré ho uživia. A ak by predsa chcel len viac, tak nech dá tretinu (žalúdka) pre svoje jedlo, tretinu pre pitie a tretinu pre svoj dych (nech sa naje tak aby 1/3 bola určená pre jedlo, 1/3 pre pitie a zvýšilo sa mu ešte tak, aby mohol dobre dýchať).

3. Odmena u Boha: 

Každý skutok Adamovho syna koná on sám pre seba okrem pôstu, ten koná pre Mňa (Boha) a Ja zaň dávam odmenu; človek zanechá svoje jedlo pre Mňa, zanechá svoje pitie pre Mňa, zanechá svoje slasti a radosti pre Mňa a zanechá svoju manželku pre Mňa."

4. Podporuje mravnosť: Muslim by sa počas Ramadánu mal viac ovládať v reči, ale aj v skutkoch, vzdať sa prejavov hnevu, hádok, sporov, vyhýbať sa ešte prísnejšie klamstvu ako kedykoľvek inokedy. Prorok Muhammad ﷺ‎ povedal:

Ak by nastal deň pôstu pre niekoho z vás, tak nech sa škaredo nevyjadruje, nech sa neháda a ak by mu niekto nadával alebo by sa s ním chcel biť, tak nech povie: Ja sa postím - a odíde." 
Kto nezanechá klamstvo a krivé svedectvo, Boh od neho nepotrebuje aby zanechal svoje jedlo a pitie."

5. Človek si má čas uvedomiť hodnotu a vzácnosť potravy a vody, ktoré má k dispozícii. Kým človeku niečo nechýba, nepociťuje nedostatok, často si neuvedomuje aká je to vzácnosť.

Prorok Muhammad ﷺ‎ povedal:

Moj Pán mi ponúkol, že mi urobí z prameňa v Mekke zlato. Povedal som mu: Nie Pane môj, nechcem zlato, ale chcem byť jeden deň hladný a druhý sýty. Keď vyhladnem, budem Ťa prosiť a vzývať a keď sa nasýtim budem Ti ďakovať." 

6. Muslim si pripomína skutočnú tvár biedy a chudoby ľudí, ktorí trpia hladom a smädom a často ho to prebudí k milosrdnosti a dobročinnosti voči takýmto ľuďom: Prorok Muhammad ﷺ‎ povedal:

Tých, ktorí sú milosrdní voči ostatným, zahrnie Milostivý Boh svojou milosťou."

7. Veriaci človek často napraví počas Ramadánu svoje nedostatky, ale i zlé skutky, ktoré v minulosti spôsobil. Prorok Muhammad ﷺ‎ označil konanie, ktorému by sme sa mali počas Ramadánu vyhýbať: 

Existujú postiaci sa, ktorí majú zo svojho pôstu len hlad a smäd a žiaden úžitok či dobrý skutok." - tomuto by sme sa mali vyhýbať.

8. Pomáha zbaviť sa závislostí ako je fajčenie (ktoré je počas pôstu zakázané), závislosť na mobile, sociálnych sieťach..

ČÍM SA PÔST ZNEPLATNÍ

- ak človek úmyselne niečo zje alebo vypije počas dňa

- ak človek úmyselne fajčí alebo sa oddáva intímnemu styku počas dňa

- ak človek klame, alebo krivo svedčí voči inému človeku

NOC AL-QADR

V poslednej tretine mesiaca Ramadánu nastáva počas jednej noci noc zvaná Al-Qadr. Význam tejto noci spočíva v tom, že odmena za dobré skutky tohto dňa a noci je 1000-krát hodnotnejšia ako odmena za tie isté dobré skutky počas zvyšku roka.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Dobročinnosť pre chudobných, kam posielať finančné príspevky:

Na konci Ramadánu sa chudobným rozdáva sadaka (peniaze vyzbierané ako dobročinnosť v pôste), náhrada za neodpostené dni fidja a zakát. Ak niekto nemá možnosť ako náhradu za dni kedy sa postí nakŕmiť chudobného človeka (či už vareným jedlom, alebo nákupom trvanlivých potravín), je možné aby prispel finančne islamskej nadácii, ktorá tieto financie prerozdelí chudobným.

Bankové spojenie pre príspevky (sadaka), náhradu za neodpostené dni (fidja) a zakát nájdete na konci nasledujúceho pdf dokumentu Islamskej nadácie na Slovensku:

http://www.islamonline.sk/uploads/ramadan-2020-slovensko-premobil.pdf

http://www.islamonline.sk/ramadan/

2. Časy modlitieb počas pôstu, nájdete na:

http://www.islamonline.sk/ramadan/

3. FB skupina Islamskej nadácie na Slovensku pre ďalšie informácie:

https://www.facebook.com/groups/10150113328000371

Nakoniec pridávam dve krásne piesne o Ramadáne a prajem Požehnaný Ramadán!

Text je součástí Refresher blogu, není redakčním obsahem. Administrátory můžete kontaktovat na blogy@refresher.sk.

Ohodnoť blog
1
Odeslat správu
Patrím medzi slovenských muslimov a týmto blogom sa vám pokúsim: - priblížiť najdôležitejšie aspekty islámu, najrýchlejšie rastúceho náboženstva sveta, - objasniť mýty, ktoré sa o isláme šíria - zodpovedať často kladené otázky, ktoré sa týkajú života muslimov. Ak máte nejaké nezodpovedané otázky, neváhajte sa na ne opýtať v komentároch. Možno ma tak inšpirujete k tvorbe ďalšieho blogového príspevku :) .

Chceš vědět, když Lenka Kravcová přidá nový blog?

Zadej svůj mail a dostaneš upozornění. Kdykoliv se můžeš odhlásit.