Čo znamená pojem džihád?

Týmto článkom sa vám pokúsim priblížiť čo pre muslima znamená pojem džihád a aký má džihád dopad na život bežného veriaceho.

1. DOSLOVNÝ otrocký" PREKLAD

Doslovný "otrocký" pôvodný preklad slova džihád z arabčiny znamená: vynaloženie väčšieho úsilia na niečo, na dosiahnutie niečoho. Druhý neskorší preklad, ktorý nie je úplne správny a je dosť zavádzajúci je: svätá vojna. Práve na druhý preklad sa zvyknú islamofóbne orientovaní ľudia bez znalostí významového prekladu zameriavať, čo však často končí neporozumením skutočného významu tohto slova a tiež opomína prvý pôvodný doslovný preklad.  

Dodnes sa slovo džihád používa medzi muslimami ako meno, ktorého doslovný preklad sa riadi prvou spomínanou definíciou.

2. VÝZNAMOVÝ PREKLAD

Významový preklad slova džihád zahŕňa 3 atribúty: 

- vnútorná duchovná snaha o zlepšenie svojho charakteru, premáhanie svojich slabostí, tzv. „najvyšší džihád",

- snaha o vybudovanie dobrej muslimskej spoločnosti,

- snaha o obranu islámu v prípade potreby i vojenskou silou (niekedy nesprávne nazývaná svätá vojna). Táto obrana (nie útok!) je v isláme povolená.

VNÚTORNÝ DŽIHÁD - ZDOKONAĽOVANIE VLASTNÉHO CHARAKTERU

Vnútorný džihád znamená úsilie o zlepšenie svojho charakteru, o elimináciu svojich slabostí. Muslim vynakladá úsilie na to, aby žil príkladným životom, ktorým poteší Boha. Snaží sa nasledovať vieru islámu: venovať svoj čas Bohu a robiť všetko čo je v jeho silách na pomoc iným ľuďom. Pre väčšinu ľudí je táto cesta priam denno-denným bojom premáhania sa. Boh totiž stanovuje vysoké normy a veriaci tak častokrát musí bojovať voči svojim túžbam, ktoré sú v protiklade s Božou vôľou. Prorok Muhammad, mier a požehnanie s ním, nazval vnútorný džihád tzv. „najvyšším džihádom"

„Vnútorný džihád je najvyšší džihád." 
„Zdokonaľ svoju modlitbu, pretože to patrí k najvyššiemu džihádu." (Ibn Hanbal, Ahmad: Al-Musnad, hadís č. 18076, An-Nasáí: As-Sunan, hadís č.7834)

Základom vnútorného džihádu je 5 pilierov islámu:

- vyznanie viery (šaháda), modlitba (salát, 5-krát do dňa), púť do Mekky (hadž), almužna (zakát), pôst (počas Ramaránu).

Dôležitou súčasťou tzv. „najvyššieho" džihádu je: 

- prekonávanie hnevu, pýchy, nenávisti, chamtivosti a zloby; vzdanie sa fajčenia; pomoc pri upratovaní mešity; účasť na činnostiach muslimskej komunity; práca zabezpečujúca sociálnu spravodlivosť; odpustenie človeku, ktorý nám veľmi ublížil.

SVÄTÁ" VOJNA NIE JE VRAŽDENIE NEVINNÝCH A NEVERIACICH

Snahu o obranu islámu nazval prorok Muhammad, mier a požehnanie s ním, tzv. „nižším" džihádom a povolil ju iba v prípade: 

- obrany (v prípade vonkajšieho útoku)

- ochrany muslimov (pri útlaku tyranským vládcom)

- trestaní nepriateľa, ktorý porušil mierovú zmluvu

- nevyhnutnosti nápravy nesprávneho

Islám ako náboženstvo akceptuje vojnu iba v krajnom prípade. Ak niekto utočí v mene islámu, nekoná tak v mene náboženstva, ale v mene vlastných záujmov skrývaním sa za náboženstvo (napr. boje ľudí kvôli peniazom, získaní územia, mocenským cieľom atď.). V terminológii Koránu ani islamského náboženstva neexistuje pojem svätá vojna" v zmysle svätosti. Ani Korán, ani islám vojnu ako takú za svätú nepovažujú.

Zabitie nepriateľa v obrane je povolené, avšak ak niekto zabíja nevinných (teda vraždí), koná priamo proti Koránu: 

„Ten, kto by zabil dušu za niečo iné než za dušu zavraždenú alebo za skazu, ktorú šírila na zemi, akoby zabil všetkých ľudí." (Vznešený Korán, 5:32)

Zabitie (usmrtenie vinného) pri sebaobrane sa jasne odlišuje od vraždy (zabitie nevinného).

Čo sa týka obrany, tak Prorok Muhammad, mier a požehnanie s ním, dal presné pokyny, akými sa majú veriaci pri tejto činnosti riadiť:  

„Nezabi ani ženu, ani dieťa, ani starca, nevytínaj stromy, nenič domovy, nezabíjaj ovcu ani ťavu (s výnimkou že by si potreboval jesť), nepáľ ďatľovníky, nikoho a nič neutop a neber si bezprávne peniaze od ľudí. Ak budete prechádzať okolo posvätných stavieb mníchov, nechajte ich na pokoji a neničte ich budovy! Nezabi jediného starca ani dieťa ani ženu a nezabi nikoho, kto sa nachádza na zbožnom mieste! Ženám nesmie byť ublížené!" (Ibn Abi Sheiba: Al-Musannaf, Bejrút 1988, zv. 7, str. 654 a 656; Malek, Al-Imam: Al-Muwarra, Libanon 2004, str. 258-259; Al-Waqidi: Futuh Asch-scham, Kalkata 1854, zv.1, str.7-8) 

Korán uvádza ďalšie špecifiká Svätej vojny: 

- povinnosť správať sa spravodlivo i proti nepriateľom: 

„I bojujte za cestu, ktorú Boh určil proti tým, ktorí bojujú proti vám, ale neprekračujte mieru. Veď Boh nemá rád tých, ktorí mieru prekračujú." (Vznešený Korán, 2:190)

- ukončiť boj ihneď ak nepriateľ požiada o mier: 

„Ak by prestali, tak Boh je odpúšťajúci a milostivý." (Vznešený Korán, 2:192)
„Ak by sa vás stránili, nebojovali by proti vám a ponúkli by vám mier, potom vám už Boh na boj proti nim nedáva žiadne oprávnenie!" (Vznešený Korán, 4:90)
„Ak by sa priklonili k mieru, tak sa k nemu prikloň a spoľahni sa na Boha. Veď On všetko počuje a všetko vie" (Vznešený Korán, 8:61)

Čo teda NIE je džihád?  

- nútenie niekoho konvertovať k islámu (v priamom protiklade s: „V náboženstve niet donútenia" (Vznešený Korán, 2:256)). 

- dobíjanie iných národov (napr. turecké výjazdy do Európy),

- kolonizovanie iných národov (napr. kolonizácia Indiánov v Amerike),

- prevzatie územia pre hospodársky zisk (napr. prevzatie územia iného štátu pre získanie ropy),

- použitie sily na riešenie vlastných sporov,

- demonštrácia sila vodcu.

Text je součástí Refresher blogu, není redakčním obsahem. Administrátory můžete kontaktovat na blogy@refresher.sk.

Ohodnoť blog
7
Odeslat správu
Patrím medzi slovenských muslimov a týmto blogom sa vám pokúsim: - priblížiť najdôležitejšie aspekty islámu, najrýchlejšie rastúceho náboženstva sveta, - objasniť mýty, ktoré sa o isláme šíria - zodpovedať často kladené otázky, ktoré sa týkajú života muslimov. Ak máte nejaké nezodpovedané otázky, neváhajte sa na ne opýtať v komentároch. Možno ma tak inšpirujete k tvorbe ďalšieho blogového príspevku :) .

Chceš vědět, když Lenka Kravcová přidá nový blog?

Zadej svůj mail a dostaneš upozornění. Kdykoliv se můžeš odhlásit.